تبلیغات
تا آخر ایستاده ایم....... - بالاترین:از تحریم انتخابات ضربه ی سختی خوردیم!

سید علی لب تر کند جان را فدایش می کنیم


«جنبش سبز در دام تناقض خودساخته افتاد. هر چه حاكمیت جمهوری اسلامی از تحریم انتخابات سود برد، اپوزیسیون بدون دستاورد و با سردرگمی از عرصه انتخابات عبور كرد».


شبكه «بالاترین» با انتشار این تحلیل نوشت: انتخابات مجلس با وجود تبلیغ گسترده تحریم برگزار شد. ائتلاف نانوشته و بی سابقه ای در این زمینه میان تحریم كنندگان سنتی و سابقه دار انتخابات و طیف نوظهور سابقا قائل به انتخابات صورت گرفت اما آنچه برای تحریم كنندگان مهم است بررسی دستاوردهای این كار است صرف تحریم انتخابات، دستاوردی برای حاكمیت بود كه همواره تلاش داشته اپوزیسیون را نادیده بینگارد. صرف تحریم و خانه نشین كردن بی هزینه مخالفان، دستاوردسازی برای حاكمیت بود. حاكمیت این را مشتاقانه انتظار می كشید. آنچه در انتخابات اخیر و به ویژه پس از انتخابات پر دغدغه ریاست جمهوری در خرداد 88 برای حاكمیت مهم بود عبور آرام از انتخابات، نشان دادن قدرت كنترل و مدیریت مخالفان و ورق زدن صفحه همچنان باز انتخابات 88 با برگزاری یك انتخابات دیگر بوده است. از این جهت انتخابات، كاملا هدف آنها را محقق كرده است.
نویسنده تصریح می كند: اما تحریم كنندگان چه دستاوردی داشته اند؟ ابتدا باید پرسید در تحلیل های ایشان چه دستاوردی انتظار می رفت و امید به این دستاورد چقدر منطقی بود؟ جست و جوها نشان می دهد كه خط مشخصی برای رسیدن به دستاورد ملموسی وجود نداشته است. گام بعد از تحریم تعریف نشده است و اتكا به عبارات كلی مشروعیت زدایی از جمهوری اسلامی و عباراتی مثل این امكان پذیر نیست. آنها به وادی تحریم منفعل، بی برنامه و بی اثر انتخابات كشانده شدند كه نتیجه آن بی اعتنایی به انتخابات- و نه تحریم فعال و چالش برانگیز- و برد حاكمیت در میدانی بود كه رقیب 6 ماه پیش خالی بودن آن را جار زده بود و دست حاكمیت را برای تكمیل كردن برنامه درازمدت اش بازگذاشته بود.
بالاترین نوشت:اما این اقدام معنای دیگری هم داشت كه البته تناقض حاصل از آن حل ناشده باقی خواهد ماند. آیا این شكل از مواجهه با انتخابات به این معناست كه نیروهای سیاسی معارض جمهوری اسلامی تا زمانی كه جمهوری اسلامی بر سر كار است از حضور در رقابت برای كسب قدرت سیاسی و نیز هرگونه مذاكره با حاكمیت امتناع خواهند كرد؟ آیا انتخابات ریاست جمهوری دوره بعد، انتخابات شوراها و انتخابات مجلس شورای اسلامی را هم وامی نهد؟ به عبارت دیگر می پذیرند كه حاكمیت را از مزاحمت انتخاباتی خود آسوده كنند.
بالاترین می افزاید: خاتمی با شركت در انتخابات بسیاری از هواداران خود را در بهت فرو برده است. او چند ماه پیش تر نیز وقتی شروطی را برای مشاركت در انتخابات طرح كرد هواداران خود را مبهوت كرده بود. شروط او كه می توانست راهی برای حضور مجدد طیفی از اصلاح طلبان درعرصه قدرت سیاسی باشد البته نه از سوی حاكمیت پذیرفته شد و نه از سوی بدنه اصلی معترضان. كوتاه زمانی پس از طرح این شروط گروه های سیاسی موضع خود را به عنوان تحریم انتخابات عرضه كردند و مواضع آنها با شوق تمام از سوی معترضان یا به عبارت بهتر «جلوه اینترنتی (مجازی) معترضان» پذیرفته شد بدون اینكه سوال اساسی طرح شود؛ «گام بعد از تحریم چیست؟» خاتمی به معنای واقعی كلمه تنها ماند. او در سال های پایان ریاست جمهوری اش نیز در این وضعیت قرار گرفت از جمله در میان مشاركتی هایی كه در روزنامه شان نوشتند او را از گوشه ای پرت در كتابخانه ملی پیدا كرده و به ریاست جمهوری رسانده اند.

Admin Logo
themebox Logo